Наш веб-сайт використовує файли cookie, щоб покращити та персоналізувати ваш досвід, а також відображати рекламу. Наш веб-сайт також може містити файли cookie від третіх сторін, таких як Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. Ми оновили нашу Політику конфіденційності. Натисніть кнопку, щоб ознайомитися з нашою Політикою конфіденційності.

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ТОВ «Українська соціальна медіа-група», далі за текстом – «Виконавець», укласти Договір надання послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (далі – Договір), і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на інтернет-сайті Виконавця https://socsprava.com.ua/ (далі – Інтернет-сайт).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Користувачем пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір надання послуг, вважається факт оплати Користувачем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Послуга» – надання доступу до проходження навчального курсу за обраною Користувачем тематикою та/або до електронного журналу «Соціальна справа».
* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Виконавець» – компанія, яка надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.
* «Користувач» – фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Користувачем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Користувачу доступ до проходження навчального курсу за обраною ним тематикою та/або до електронного журналу «Соціальна справа» за певний період або до окремого номеру журналу, а Користувач зобов’язується оплатити зазначені Послуги на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює надання Послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:
– добровільний вибір Користувачем послуг в Інтернет-магазині;
– самостійне оформлення Користувачем замовлення в Інтернет-магазині;
– оплату Користувачем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
– обробку замовлення та надання Користувачу доступу до послуг на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Користувач має право оформити замовлення на будь-яку Послугу за будь-який період, доступний на сайті Інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється у вигляді попередньої оплати через Інтернет-магазин Виконавця шляхом безготівкового розрахунку з карткового рахунку Користувача.
5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
5.3. У разі неможливості надання послуги, кошти будуть перераховані на банківський рахунок, з якого було оплачено замовлення за винятком комісійного збору платіжних систем та комісії за обмін валют, які не повертаються.

5.4. Користувач не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався Послугами або під час тестування не набрав необхідної кількості балів, передбаченої п. 6.1.2 цього Договору. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до особистого кабінету Користувача або на вказану Користувачем електронну пошту.

Умови виконання замовлення

6.1. При оформленні замовлення на надання доступу до проходження навчального курсу за обраною тематикою:

6.1.1. Після надходження коштів на рахунок Виконавця Користувач отримує доступ до проходження навчального курсу за обраною тематикою в межах оформленого замовлення та здійсненої ним оплати.

6.1.2. Після проходження навчального курсу за обраною тематикою Користувач отримує сертифікат Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) за умови  набрання під час тестування визначеної для його отримання кількості балів.

6.1.3. Зазначений в п. 6.1.2. цього Договору сертифікат надсилається до особистого кабінету Користувача та/або на вказану Користувачем електронну пошту.

6.2. При оформленні замовлення на надання доступу до електронного журналу «Соціальна справа»:

6.2.1. Після надходження коштів на рахунок Виконавця Користувач отримує доступ до електронного журналу «Соціальна справа» в межах оформленого замовлення та здійсненої ним оплати.
6.2.2. Разом із замовленням Користувачу надаються документи згідно чинного законодавства України.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Виконавець має право:
– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Користувачем умов цього договору.
7.2. Користувач зобов’язаний:
– своєчасно оплатити та отримати Послугу на умовах цього договору;

– при проходженні навчального курсу:

– складати всі завдання самостійно, без допомоги сторонніх осіб;

– надавати для оцінювання результати власної роботи;

– не вдаватися до заходів, що можуть недоброчесно покращити чи погіршити результати навчання;

– не оприлюднювати відповіді на питання, що використовуються для оцінювання набутих знань.

7.3. Користувач має право:
– оформити замовлення в Інтернет-магазині;
– вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за:
– за зміст і правдивість інформації, наданої Користувачем при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Користувачем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
– за передачу Користувачем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Користувач, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном знаходилося інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.
8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://socsprava.com.ua/
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу надання послуг через Інтернет.
9.3. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшій його оплати) Користувач надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Користувачем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну його згоду з умовами договору публічної оферти.
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду умов надання Послуг, а також для оформлення замовлення для Користувача є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Користувач є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Користувача виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Користувачу, здійснення взаєморозрахунків тощо.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного надання Послуги, шляхом повернення грошових коштів
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.